پروژه ی HTMLifier

تبدیل پروژه های اسکرچ به HTML

این پروژه برنامه ی ساخته شده با اسکرچ شما را به یک برونده ی مستقل html .تبدیل می کند که می تواند به تنهایی در یک مرورگر اجرا شود

.این پروژه به طور خودکار شروع می شود و هیچ برچم سبز یا دکمه ی توقفی ندارد

Options

(این متن روی تب نمایش داده می شود)

(نامی که بلوک نام کاربری گزارش می کند )

محل متغییر های ابری

ساخته شده توستSheep_maker, who used scratch-vm, download.js, and their dependencies for this project.

ترجمه: امیر علی ملایی